Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Prijatie podmienok používania

Týmito podmienkami používania sa bude riadiť vaše používanie internetovej a mobilnej webovej lokality („webová lokalita“ alebo spoločne „webové lokality“) spoločnosti BIG stravovanie, s.r.o., so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 46 949 461  a jej pobočky (ďalej len „BIG“ alebo „BIG stravovanie“). Použitím, navštívením alebo prezeraním webových lokalít prijímate tieto podmienky používania a zaväzujete sa ich dodržiavať. Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, webové lokality nepoužívajte. Tieto podmienky používania predstavujú platnú zmluvu medzi vami a spoločnosťou BIG stravovanie a vzťahujú sa na vaše používanie webových lokalít. Podmienky používania vplývajú na vaše práva a mali by ste si ich pozorne prečítať.

Zmeny v podmienkach používania

Spoločnosť BIG stravovanie si vyhradzuje právo príležitostne a na základe nášho vlastného a výlučného uváženia tieto podmienky používania zmeniť a o takejto zmene vás môže aj nemusí vopred informovať. Najnovšiu verziu podmienok používania si môžete preštudovať po kliknutí na odkaz „Podmienky používania“, ktorý sa nachádza na stránkach webovej lokality spoločnosti BIG stravovanie. Najnovšia verzia podmienok používania nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Keď budete webovú lokalitu spoločnosti BIG stravovanie používať po takýchto zmenách, bude to znamenať, že výslovne súhlasíte, že budete takýmito zmenami viazaný.

Dôvernosť a osobné údaje

Snahou spoločnosti BIG stravovanie je chrániť dôvernosť osobných údajov, ktoré nám poskytnete na našich webových lokalitách. Na všetky informácie zadané na webových lokalitách sa vzťahujú naše zásady ochrany osobných údajov, ktorých podmienky sú súčasťou tohto dokumentu. Preštudujte si naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste sa oboznámili s našimi postupmi. Dátum zmien v našich zásadách ochrany osobných údajov je uvedený v ich spodnej časti.

Váš účet

Ak používate webové lokality ste zodpovedný za zachovávanie mlčanlivosti o svojom účte a hesle a za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču, smartfónu alebo tabletu a súhlasíte s prevzatím zodpovednosti za všetky činnosti vykonané na vašom účte alebo s vaším heslom. Webové lokality predávajú produkty dospelým osobám, ktoré si ich môžu zakúpiť pomocou bankomatovej karty. Ak máte menej ako 18 rokov, webové lokality môžete používať len za účasti rodiča alebo zákonného zástupcu a spoločnosť BIG stravovanie si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo požadovať dôkaz o takejto účasti. Spoločnosť BIG stravovanie si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia odmietnuť službu, ukončiť platnosť účtov, vymazať alebo upraviť obsah alebo zrušiť objednávky. 

Váš súhlas

POUŽÍVANÍM A/ALEBO NAVŠTÍVENÍM WEBOVEJ LOKALITY PREVÁDZKOVANEJ SPOLOČNOSŤOU BIG STRAVOVANIE S.R.O. („BIG“) VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI („PODMIENKY POUŽÍVANIA“) A PODMIENKAMI OZNÁMENIA SPOLOČNOSTI BIG O OCHRANE ÚDAJOV („ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“), KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO DOKUMENTU VO FORME ODKAZU NA NE. Ak s niektorými z týchto podmienok nesúhlasíte, webové lokality nepoužívajte.

Webové lokality spoločnosti BIG stravovanie

Tieto podmienky používania platia pre všetkých používateľov webových lokalít vrátane používateľov, ktorí na webové lokality zároveň vkladajú video obsah, informácie a iné materiály alebo služby. Webové lokality a aplikácie môžu obsahovať odkazy na webové lokality tretích strán, ktoré spoločnosť BIG stravovanie nevlastní ani nekontroluje. Spoločnosť BIG stravovanie nemá dosah na obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy takýchto webových lokalít tretích strán ani za ne nezodpovedá. Spoločnosť BIG stravovanie obsah sídiel tretích strán necenzuruje ani neupravuje ani ho nemôže cenzurovať či upravovať. Používaním webových lokalít spoločnosť BIG výslovne zbavujete všetkej zodpovednosti vyplývajúcej z vášho používania webovej lokality tretej strany. Vzhľadom na to vám odporúčame, aby ste pri opúšťaní webových lokalít postupovali opatrne a prečítali si podmienky a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú každej navštívenej webovej lokality. 

Prístup k webovej lokalite

  1. Spoločnosť BIG vám týmto povoľuje používať webové lokality, ako to je uvedené v týchto podmienkach používania, za predpokladu, že (i) webové lokality budete používať tak, ako to je povolené a výlučne na svoje osobné účely nekomerčného charakteru; (ii) žiadnu časť webových lokalít nebudete bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti BIG kopírovať ani šíriť na žiadnom médiu; (iii) nebudete meniť ani upravovať žiadnu časť webových lokalít okrem toho, ako to môže byť odôvodnene potrebné na ich používanie na zamýšľaný účel a (iv) aj v ostatných smeroch budete dodržiavať podmienky týchto podmienok používania.
  2. A. Aby ste mohli využívať niektoré funkcie webových sídiel, budete si musieť vytvoriť účet. Bez výslovného povolenia nikdy nesmiete používať účet inej osoby. Pri vytváraní účtu musíte poskytnúť presné a úplné informácie. Nesiete výlučnú zodpovednosť za činnosť na vašom účte a heslo k účtu musíte uchovávať v bezpečí. Spoločnosť BIG musíte okamžite informovať o každom narušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití svojho účtu. Hoci spoločnosť BIG nebude zodpovedná za straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku neoprávneného používania vášho účtu, vy môžete niesť zodpovednosť za straty spoločnosti BIG alebo iných subjektov v dôsledku takéhoto neoprávneného používania.
  3. B. Zaväzujete sa nepoužívať a neuvádzať do činnosti žiadny automatizovaný systém, okrem iného ani „roboty“, „pavúky“, „offline čítačky“, „crawlery“ atď., ktoré vstupujú na webové lokality spôsobom, v dôsledku ktorého dochádza k odosielaniu viacerých príkazov na servery spoločnosti BIG v danom čase, než môže za ten istý čas vytvoriť človek pomocou obvyklého internetového prehliadača. Spoločnosť BIG bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie povoľuje prevádzkovateľom verejných vyhľadávačov používať pavúky na kopírovanie materiálov zo sídla výlučne na účel vytvorenia verejne dostupných vyhľadávacích indexov materiálov, nie však vyrovnávacích pamätí alebo archívov takýchto materiálov. Spoločnosť BIG si vyhradzuje právo tieto výnimky zrušiť buď vo všeobecnosti, alebo v konkrétnych prípadoch. Zaväzujete sa z webových lokalít nezískavať ani nezhromažďovať žiadne údaje, na základe ktorých možno zistiť totožnosť osôb, vrátane názvov účtu, a nepoužívať komunikačné systémy webových lokalít na účely komerčných ponúk. Zaväzujete sa v súvislosti s používateľskými príspevkami neoslovovať na komerčné účely žiadnych používateľov webových lokalít.

Práva duševného vlastníctva

Vlastníkom alebo držiteľom licencie na obsah webových lokalít s výnimkou všetkých používateľských príspevkov (ako sú definované nižšie), okrem iného aj textu, softvéru, skriptov, grafiky, fotografií, zvukov, hudby, videí, interaktívnych prvkov a podobne („obsah“) a ochranných známok, servisných známok a log v nich zahrnutých („známky“) je spoločnosť BIG, s prihliadnutím na autorské právo alebo iné práva duševného vlastníctva podľa zákonov Slovenskej republiky. Obsah webových lokalít sa poskytuje TAK, AKO JE, a to len na informačné účely a osobné používanie a bez predchádzajúceho písomného súhlasu jeho vlastníkov sa nesmie používať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, nesmie sa naň poskytovať licencia ani sa nesmie inak využívať na iné účely. Spoločnosť BIG si vyhradzuje práva na webové lokality a obsah, ktoré v rámci nich a na ne neboli výslovne udelené. Zaväzujete sa nepoužívať, kopírovať ani nešíriť obsah inak, než je to výslovne povolené v tomto dokumente, vrátane používania, kopírovania alebo šírenia používateľských príspevkov tretích strán získaných prostredníctvom webových lokalít na komerčné účely. Ak si stiahnete alebo vytlačíte kópiu obsahu na osobné použitie, musíte v ňom zachovať všetky v ňom uvedené oznámenia o autorskom práve a iných vlastníckych právach. Zaväzujete sa neobchádzať, nevypínať ani inak nezasahovať do funkcií webových lokalít, ktoré sa týkajú bezpečnosti alebo zabraňujú používaniu alebo kopírovaniu obsahu alebo ho obmedzujú, prípadne obmedzujú používanie webových lokalít alebo ich obsahu. 

Odmietnutie záruky

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI BIG BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ BIG, JEJ RIADITEĽ, ZAMESTNANCI A ZÁSTUPCOVIA SA V MAXIMÁLNOM ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK V SÚVISLOSTI S WEBOVOU LOKALITOU A VAŠÍM POUŽÍVANÍM WEBOVEJ LOKALITY. SPOLOČNOSŤ BIG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU TEJTO LOKALITY ALEBO OBSAHU INÝCH LOKALÍT, KTORÉ SÚ S TOUTO LOKALITOU PREPOJENÉ, A NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY ZA (I) CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI V OBSAHU, (II) OSOBNÚ UJMU NA ZDRAVÍ ALEBO POŠKODENIE MAJETKU AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU V DÔSLEDKU VÁŠHO PRÍSTUPU NA NAŠU WEBOVÚ LOKALITU A JEJ POUŽÍVANIA, (III) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE NAŠICH BEZPEČNÝCH SERVEROV A/ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A/ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ NA NICH ULOŽENÝCH, (IV) PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE PRENOSU Z NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITY ALEBO NA NAŠU WEBOVÚ LOKALITU, (IV) CHYBY, VÍRUSY, TRÓJSKE KONE A POD., KTORÉ MÔŽE NA NAŠU WEBOVÚ LOKALITU ALEBO CEZ NAŠU WEBOVÚ LOKALITU PRENIESŤ TRETIA STRANA, A/ALEBO (V) CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V OBSAHU ALEBO ZA STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÁ VZNIKNE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA OBSAHU, KTORÝ BOL ZVEREJNENÝ NA WEBOVEJ LOKALITE SPOLOČNOSTI BIG ALEBO BOL CEZ ŇU ODOSLANÝ E-MAILOM, PRENESENÝ ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÝ. SPOLOČNOSŤ BIG NEZARUČUJE, NEPODPORUJE, NEGARANTUJE ANI NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU, KTORÚ INZERUJE ALEBO PONÚKA TRETIA STRANA PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY SPOLOČNOSTI BIG ALEBO WEBOVEJ LOKALITY, NA KTORÚ ODKAZUJE HYPERTEXTOVÝ OBSAH ALEBO JE UVEDENÉ V BANNERI ČI INEJ REKLAME A SPOLOČNOSŤ BIG NEBUDE V TEJTO SÚVISLOSTI VYSTUPOVAŤ AKO ZMLUVNÁ STRANA ANI NEBUDE NIJAKÝM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÁ ZA MONITOROVANIE TRANSAKCIÍ MEDZI VAMI A TRETÍMI POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB. ROVNAKO AKO PRI KÚPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, BY STE MALI, KDE JE TO POTREBNÉ, POUŽIŤ ZDRAVÝ ÚSUDOK A POSTUPOVAŤ OPATRNE. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE WEBOVÉ LOKALITY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ BIG, JEJ RIADITEĽ, ZAMESTNANCI A ZÁSTUPCOVIA SA V MAXIMÁLNOM ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK V SÚVISLOSTI S WEBOVOU LOKALITOU A VAŠÍM POUŽÍVANÍM WEBOVEJ LOKALITY. SPOLOČNOSŤ BIG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU WEBOVÝCH LOKALÍT ALEBO APLIKÁCIÍ ALEBO OBSAHU INÝCH LOKALÍT, KTORÉ SÚ S WEBOVÝMI LOKALITAMI PREPOJENÉ, A NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY ZA (I) CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI V OBSAHU, (II) OSOBNÚ UJMU NA ZDRAVÍ ALEBO POŠKODENIE MAJETKU AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU V DÔSLEDKU VÁŠHO PRÍSTUPU NA NAŠE WEBOVÉ LOKALITY A ICH POUŽÍVANIA, (III) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE NAŠICH BEZPEČNÝCH SERVEROV A/ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A/ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ NA NICH ULOŽENÝCH, (IV) PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE PRENOSU Z NAŠICH WEBOVÝCH LOKALÍT ALEBO NA NE, (IV) CHYBY, VÍRUSY, TRÓJSKE KONE A POD., KTORÉ MÔŽE NA NAŠE WEBOVÉ LOKALITY ALEBO CEZ NAŠE WEBOVÉ LOKALITY PRENIESŤ TRETIA STRANA, A/ALEBO (V) CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V OBSAHU ALEBO ZA STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÁ VZNIKNE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA OBSAHU, KTORÝ BOL ZVEREJNENÝ NA WEBOVÝCH LOKALITÁCH ALEBO BOL CEZ NE ODOSLANÝ E-MAILOM, PRENESENÝ ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÝ. SPOLOČNOSŤ BIG NEZARUČUJE, NEPODPORUJE, NEGARANTUJE ANI NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU, KTORÚ INZERUJE ALEBO PONÚKA TRETIA STRANA PROSTREDNÍCTVOM WEBOVÝCH LOKALÍT ALEBO WEBOVEJ LOKALITY, NA KTORÉ ODKAZUJE HYPERTEXTOVÝ OBSAH ALEBO JE UVEDENÉ V BANNERI ČI INEJ REKLAME A SPOLOČNOSŤ BIG NEBUDE V TEJTO SÚVISLOSTI VYSTUPOVAŤ AKO ZMLUVNÁ STRANA ANI NEBUDE NIJAKÝM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÁ ZA MONITOROVANIE TRANSAKCIÍ MEDZI VAMI A TRETÍMI POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB. ROVNAKO AKO PRI KÚPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, BY STE MALI, KDE JE TO POTREBNÉ, POUŽIŤ ZDRAVÝ ÚSUDOK A POSTUPOVAŤ OPATRNE. 

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ BIG, JEJ RIADITEĽ, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU (I) CHÝB, OMYLOV ALEBO NEPRESNOSTÍ V OBSAHU, (II) OSOBNEJ UJMY NA ZDRAVÍ ALEBO POŠKODENIA MAJETKU AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU V DÔSLEDKU VÁŠHO PRÍSTUPU NA NAŠE WEBOVÉ LOKALITY A ICH POUŽÍVANIA, (III) NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA NAŠICH BEZPEČNÝCH SERVEROV A/ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A/ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ NA NICH ULOŽENÝCH, (IV) PRERUŠENIA ALEBO UKONČENIA PRENOSU Z NAŠICH WEBOVÝCH LOKALÍT ALEBO NA NE, (IV) CHÝB, VÍRUSOV, TRÓJSKYCH KONÍ A POD., KTORÉ MÔŽE NA NAŠE WEBOVÉ LOKALITY ALEBO CEZ NE PRENIESŤ TRETIA STRANA, A/ALEBO (V) CHÝB ALEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU ALEBO ZA STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, KTORÁ VZNIKNE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA OBSAHU, KTORÝ BOL ZVEREJNENÝ NA WEBOVÝCH LOKALITÁCH ALEBO BOL CEZ NE ODOSLANÝ E-MAILOM, PRENESENÝ ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÝ, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, INEJ PRÁVNEJ TEÓRIE A BEZ OHĽADU NA TO, ČI SPOLOČNOSŤ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD VEDELA. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI BUDE PLATIŤ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJE ZÁKON V PRÍSLUŠNEJ JURISDIKCII.

VÝSLOVNE POTVRDZUJETE, ŽE SPOLOČNOSŤ BIG NEBUDE MAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽOV ALEBO HANLIVÉ, AGRESÍVNE ALEBO PROTIZÁKONNÉ KONANIE TRETEJ STRANY A ŽE RIZIKO UJMY NA ZDRAVÍ ALEBO ŠKODY V DÔSLEDKU TAKÉHOTO KONANIA NESIETE VÝLUČNE VY.  

Odškodnenie

Zaväzujete sa, že spoločnosť BIG, jej riaditeľa, zamestnancov a zástupcov pobočky ochránite, odškodníte a zbavíte zodpovednosti vo vzťahu k všetkým nárokom, škodám, povinnostiam, stratám, záväzkom, nákladom alebo dlhom a výdavkom (okrem iného aj vo vzťahu k poplatkom na právne zastupovanie), ktoré vzniknú v dôsledku (i) vášho používania webových lokalít a prístupu k nim; (ii) vášho porušenia niektorej podmienky týchto podmienok používania; (iii) vášho porušenia práva nejakej tretej strany, okrem iného aj autorského práva, majetkového práva alebo práva na súkromie alebo (iv) tvrdenia, že niektorý z vašich používateľských príspevkov spôsobil škodu tretej strane. Táto povinnosť ochrany a odškodnenia pretrvá aj po zániku týchto podmienok používania a po ukončení vášho používania webových lokalít. 

Schopnosť prijať podmienky služby

Potvrdzujete, že máte viac než 18 rokov alebo máte súhlas právneho zástupcu alebo opatrovníka a ste plne schopný a spôsobilý prijímať podmienky, povinnosti, poskytovať vyhlásenia, vyjadrenia a záruky uvedené v týchto podmienkach používania, riadiť sa nimi a dodržiavať ich. Ak máte menej ako 18 rokov alebo nemáte súhlas rodiča alebo právneho zástupcu, webové lokality nepoužívajte – k dispozícii máte množstvo iných skvelých webových lokalít. Porozprávajte sa s rodičmi o tom, ktoré lokality sú pre vás vhodné. 

Postúpenie

Tieto podmienky používania a práva a povolenia poskytnuté na ich základe, nesmiete postupovať ani prevádzať. Spoločnosť BIG ich však môže postupovať bez obmedzenia.

Duševné vlastníctvo spoločnosti BIG stravovanie

Tieto webové lokality obsahujú množstvo hodnotných ochranných známok, ktorých vlastníkom a používateľom je spoločnosť BIG stravovanie. Tieto ochranné známky sa používajú na rozlišovanie kvality produktov a služieb spoločnosti BIG stravovanie. Tieto ochranné známky a súvisiaci majetok sú chránené pred reprodukciou a napodobňovaním podľa vnútroštátnych a medzinárodných zákonov a bez výslovného písomného povolenia spoločnosti BIG stravovanie sa nesmú kopírovať.

Text, grafika a kód html na webových lokalitách a v aplikáciách sú výlučným majetkom spoločnosti BIG stravovanie. Ak nie je uvedené inak, text, grafika a kód html, ktoré sa tu nachádzajú, sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti BIG stravovanie nesmú kopírovať, šíriť, zobrazovať, reprodukovať ani prenášať v žiadnej forme a žiadnymi prostriedkami.

Webové lokality môžu odkazovať na lokality, ktoré nespravuje spoločnosť BIG stravovanie ani s ňou nijako nesúvisia. Hypertextové odkazy sa poskytujú ako služba pre používateľov a nie sú financované webovými lokalitami ani spoločnosťou BIG stravovanie ani s nimi nemajú nič spoločné. Spoločnosť BIG stravovanie neskúmala žiadne lokality, ktoré obsahujú hypertextový odkaz na webové lokality alebo ktoré sú z webových lokalít prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu a nenesie zodpovednosť za obsah takýchto iných webových lokalít. Používateľ kliká na tieto odkazy na svoje vlastné riziko. Spoločnosť BIG stravovanie neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa obsahu, úplnosti alebo presnosti takýchto odkazov alebo lokalít, ktoré sú hypertextovým odkazom prepojené na webové lokality. Spoločnosť BIG stravovanie navyše otvorene nepodporuje tretie webové lokality, ktoré sú na webové lokality prepojené prostredníctvom hypertextového odkazu. 

Výber práva, oddeliteľnosť.

Táto zmluva sa bude riadiť a interpretovať podľa slovenských zákonov, bez uplatnenia ustanovení kolíznych noriem a všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace alebo súvisiace s jej porušením, či už na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva alebo inak, sa budú rovnako riadiť slovenskými zákonmi bez uplatnenia ustanovení kolíznych noriem. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy protizákonné alebo nevykonateľné, bude sa považovať za vyňaté z tejto zmluvy a zostávajúce ustanovenia zmluvy zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Ak v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa tejto zmluvy nebude medzi dvomi zmluvnými stranami možné dosiahnuť priateľskú dohodu, výslovnú súdnu právomoc v súvislosti s vecou samotnou, v naliehavých záležitostiach v skrátenom konaní alebo na základe žaloby, budú mať súdy Slovenskej republiky bez ohľadu na viacero odporcov alebo zaangažovanie tretích strán.

 

Platobné podmienky:

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
b. platba vopred bankovým prevodom,
c. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru
d. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
e. na dobierku pri doručení tovaru
f. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Nadviaž tam, kde si prestal. Pokračuj v objednávaní s uloženým košíkom alebo začni novú objednávku.